جستجو  
به سایت شرکت سرما آفرین خوش آمدید
کاتالوگ ها و بروشور ها/ هواساز
نام فایل توضیحات
کاتالوگ
39FD.pdfکاتالوگ هواسازهاي دوجداره سري 39F (سايز 10170kb)
39E.pdfکاتالوگ هواسازهاي يک جداره سري 39E (سايز 3940kb)
بروشور
39FD-1.JPGبروشور تجاري هواسازهاي سري 39FD (سايز 1324kb)
39FD-2.JPG بروشور تجاري هواسازهاي سري 39FD (سايز 1230kb)
نقشه هاي فونداسيون
39ED008.pdfنقشه فونداسيون يک جداره سري 39E (سايز 153kb)
39ED010,012.pdfنقشه فونداسيون يک جداره سري 39E (سايز 153kb)
39ED15,18.pdfنقشه فونداسيون يک جداره سري 39E (سايز 153kb)
39ED21,28.pdfنقشه فونداسيون يک جداره سري 39E (سايز 154kb)
39ED32,39.pdfنقشه فونداسيون يک جداره سري 39E (سايز 154kb)
39ED48,57.pdfنقشه فونداسيون يک جداره سري 39E (سايز 153kb)
39Foundation Model 220.pdfنقشه فونداسيون هواساز مدل 39FD220 (سايز 247kb)
39Foundation Model 230,330.pdfنقشه فونداسيون هواسازهاي 39FD230 - 330 (سايز 273kb)
39Foundation Model 240,340,440.pdfنقشه فونداسيون هواسازهاي 39FD240-340-440 (سايز 273kb)
39Foundation Model 350,450,550.pdfنقشه فونداسيون هواسازهاي 39FD350-450-550 (سايز 275kb)
39Foundation Model 360,460,560,660.pdfنقشه فونداسيون هواسازهاي 39FD360-460-560-660 (سايز 286kb)
39Foundation Model 370-770.pdfنقشه فونداسيون هواسازهاي 39FD370-470-570-670-770(سايز 283kb)
39Foundation Model 480-780.pdfنقشه فونداسيون هواسازهاي 39FD480-580-680-780 (سايز 287kb)
39Foundation Model 7100-10100.pdfنقشه فونداسيون هواسازهاي 39FD7100-8100-9100-10100 (سايز 289kb)
دستورالعمل نصب و راه اندازي
39Fd Farsi.pdfدستورالعمل هواسازهاي دوجداره سري 39F (سايز 10331kb)
مشخصات فني و عمومي
39F-91122.pdfمشخصات فني و عمومي هواسازهاي دوجداره سري 39F
39E-spec.pdfمشخصات فني و عمومي يک جداره سري 39E (سايز 90kb)
Air Washer Pump-spec91230.pdfمشخصات فني پمپهاي مورد استفاده در ايرواشر (سايز98kb)
ساير مستندات
side.pdfفرم تعين جهت هوادهي و سمت اتصال کويلها (سايز 168kb )
AHUDescForm.pdfفرم اعلام مشخصات هواساز (سايز 97kb)
39FD-PM.pdfدستورالعمل بازديد دوره اي

بازگشت به بالا