جستجو  
به سایت شرکت سرما آفرین خوش آمدید
کاتالوگ ها و بروشور ها/ پکيج هاي برودتي
نام فایل توضیحات
کاتالوگ
50DA921022.pdfخلاصه کاتالوگ
50 DA 90-10-6.pdfکاتالوگ پکيجهاي برودتي يکپارچه سري 50DA
50 BBS.pdfکاتالوگ پکيج با کندانسور هوايي سري 50BBS
4Row only.pdfاطلاعات تکميلي کويلهاي 4 رديفه اواپراتور سري 40RM (سايز 958kb)
50ZA.pdfکاتالوگ پکيجهاي برودتي دو جداره سري 50ZA
نقشه هاي فونداسيون
50DA06.pdfنقشه فونداسيون پکيجهاي برودتي يکپارچه سري 50DA (سايز 85kb)
50DA009.pdfنقشه فونداسيون پکيجهاي برودتي يکپارچه سري 50DA (سايز 85kb)
50DA012.pdfنقشه فونداسيون پکيجهاي برودتي يکپارچه سري 50DA (سايز 84kb)
50DA016.pdfنقشه فونداسيون پکيجهاي برودتي يکپارچه سري 50DA (سايز 85kb)
50DA024.pdfنقشه فونداسيون پکيجهاي برودتي يکپارچه سري 50DA (سايز 92kb)
50DA028.pdfنقشه فونداسيون پکيجهاي برودتي يکپارچه سري 50DA (سايز 93kb)
50BB,BA008,012.pdfنقشه فونداسيون پکيجهاي بدون کندانسور سري 50BBS (سايز 361kb)
50BB,BA016,024.pdfنقشه فونداسيون پکيجهاي بدون کندانسور سري 50BBS (سايز 360kb)
50BB,BA028,034.pdfنقشه فونداسيون پکيجهاي بدون کندانسور سري 50BBS (سايز 362kb)
50BB,BA044.pdfنقشه فونداسيون پکيجهاي بدون کندانسور سري 50BBS (سايز 347kb)
دستورالعمل نصب و راه اندازي
50DA-IOM.pdfدستورالعمل پکيجهاي برودتي يکپارچه سري 50DA (سايز 2204kb)
50BA,BB-IOM.pdfدستورالعمل پکيجهاي بدون کندانسور سري 50BBS (سايز 1789kb)
مشخصات فني و عمومي
50DA,DAS-Spec9271.pdfمشخصات فني و عمومي پکيجهاي برودتي يکپارچه سري 50DA,DAS
50BBS-Spec9271.pdfمشخصات فني و عمومي پکيجهاي بدون کندانسور سري 50BBS
50ZA SPEC.pdfدستور العمل پکيجهاي برودتي دو جداره سري 50ZA
فرمها و دستورالعمل ها
PM.pdfدستورالعمل بازديد دوره اي

بازگشت به بالا