جستجو  
به سایت شرکت سرما آفرین خوش آمدید
کاتالوگ ها و بروشور ها/ چيلرهاي جذبي
نام فایل توضیحات
کاتالوگ
16 JB910929.pdfخلاصه کاتالوگ
16JB.pdfکاتالوگ چيلرهاي جذبي بخار و آب داغ (سايز 3511kb)
16 JB 90-10-6.pdfکاتالوگ چيلرهاي جذبي آب گرم (سايز 34489kb)
16DNS.pdfکاتالوگ چيلرهاي جذبي شعله مستقيم سري 16DNS
بروشور
16JB-1.JPGبروشور تجاري چيلرهاي سري 16JB(سايز 988kb)
16JB-2.JPGبروشور تجاري چيلرهاي سري 16JB(سايز 858kb)
نقشه هاي فونداسيون
16JB010.pdfنقشه فونداسيون چيلرهاي جذبي 010 (163kb)
16JB012.pdfنقشه فونداسيون چيلرهاي جذبي 012 (163kb)
16JB014.pdfنقشه فونداسيون چيلرهاي جذبي 014 (162kb)
16JB018.pdfنقشه فونداسيون چيلرهاي جذبي 018 (163kb)
16JB021.pdfنقشه فونداسيون چيلرهاي جذبي 021 (163kb)
16JB024.pdfنقشه فونداسيون چيلرهاي جذبي 024 (163kb)
16JB028.pdfنقشه فونداسيون چيلرهاي جذبي 028 (164kb)
16JB032.pdfنقشه فونداسيون چيلرهاي جذبي 032 (165kb)
16JB036.pdfنقشه فونداسيون چيلرهاي جذبي 036 (165kb)
16JB041.pdfنقشه فونداسيون چيلرهاي جذبي 041 (181kb)
16JB047.pdfنقشه فونداسيون چيلرهاي جذبي 047 (181kb)
16JB054.pdfنقشه فونداسيون چيلرهاي جذبي 054 (173kb)
16JB057.pdfنقشه فونداسيون چيلرهاي جذبي 057 (173kb)
16JB061.pdfنقشه فونداسيون چيلرهاي جذبي 061 (173kb)
16JB068.pdfنقشه فونداسيون چيلرهاي جذبي 068 (174kb)
010021.pdfنقشه فونداسیون چیلرهای جذبی آبگرم 010021 (136kb)
014021-014028.pdfنقشه فونداسیون چیلرهای جذبی آبگرم 014021 و 014028 (157kb)
021028-021036.pdfنقشه فونداسیون چیلرهای جذبی آبگرم 021028 و 021036 (159kb)
028036-028047.pdfنقشه فونداسیون چیلرهای جذبی آبگرم 028036 و 028047 (159kb)
036047-036057-036068.pdfنقشه فونداسیون چیلرهای جذبی آبگرم 036047 و 036057 و 036068(179kb)
047057-047068.pdfنقشه فونداسیون چیلرهای جذبی آبگرم 047057 و 047068 (159kb)
057068.pdfنقشه فونداسیون چیلرهای جذبی آبگرم 057068 (137kb)
دستورالعمل نصب و راه اندازي
16JB-IOM.pdfدستورالعمل چيلرهاي جذبي (سايز 3553kb)
مشخصات فني و عمومي
16JB-spec91230.pdfمشخصات فني و عمومي چيلرهاي جذبي (سايز 338kb)

بازگشت به بالا