جستجو  
به سایت شرکت سرما آفرین خوش آمدید
کاتالوگ ها و بروشور ها/ چيلرهاي تراکمي
نام فایل توضیحات
کاتالوگ
30HR,HSP-95.pdfخلاصه کاتالوگ چيلرهاي تراکمي سري 30H
30 HK,HL90.pdfکاتالوگ چيلرهاي 20 و 30 تن برودتي (سايز 1307kb)
30 HR(90).pdfکاتالوگ چيلرهاي 40 تا 160 تن برودتي (سايز 3330kb)
30 HR, HS-90.pdfکاتالوگ چيلرهاي 200 و 240 تن برودتي (سايز 2281kb)
Brine Chiller.pdfکاتالوگ چيلرهاي زيرصفر (سايز 1142kb)
30HC, HA-941201.pdfچيلرهاي با کمپرسور اسکرو (سري 30HA,HC)
30XD-940804.pdfچيلر با کندانسور هوايي (30XD)
product data 30RQ.pdfچيلرهاي مدولار هوايي (سري 30RQ)
بروشور
Liquid chiller-1.jpgبروشور تجاري چيلرهاي سري 30HR, HS (سايز 878kb)
Liquid chiller-2.jpgبروشور تجاري چيلرهاي سري 30HR, HS (سايز 1052kb)
نقشه هاي فونداسيون
30HR040.pdfنقشه فونداسيون چيلرهاي آب خنک 40 تن برودتي (سايز 309kb)
30HR50,60.pdfنقشه فونداسیون چیلرهای آب خنک 50 و 60 تن برودتی (سایز 287kb)
30HS040.pdfنقشه فونداسیون چیلرهای هوا خنک 40 تن برودتی (سایز 309kb)
30HS050,060.pdfنقشه فونداسیون چیلرهای هوا خنک 50 و 60 تن برودتی (سایز 313kb)
30HR,HS070,080,090.pdfنقشه فونداسیون چیلرهای 70 تا 90 تن برودتی (سایز 443kb)
30HR,HS100,110,120.pdfنقشه فونداسیون چیلرهای 100 تا 120 تن برودتی (سایز 442kb)
30HR,HS140,160.pdfنقشه فونداسیون چیلرهای 140 وا 160 تن برودتی (سایز 433kb)
30HR,HS200.pdfنقشه فونداسیون چیلرهای 200 تن برودتی (سایز 426kb)
30HR,HS240.pdfنقشه فونداسیون چیلرهای 240 تن برودتی (سایز 425kb)
30HA40-70.pdfنقشه فونداسيون چيلرهوائي با کمپرسور اسکرو 40 تا 70 تن (سايز276kb)
30HA160-200.pdfنقشه فونداسيون چيلر هوائي با کمپرسور اسکرو 160 تا 200 تن (سايز 276kb)
30HA220-280.pdfنقشه فونداسيون چيلرهوائي با کمپرسور اسکرو 220 تا 280 تن (سايز 277kb)
30HC40-100,30HA80-100.pdfنقشه فونداسيون چيلرهاي اسکرو هوائي 80 تا 100 تن و آبي 40 تا 100 تن (سايز 283kb)
30HC160-200.pdfنقشه فونداسيون چيلرهاي آبي با کمپرسور اسکرو 160 تا 200 تن (سايز 276kb)
30HC220-280.pdfنقشه فونداسيون چيلرهاي آبي با کمپرسور اسکرو 220 تا 280 تن (سايز 277KB)
30HC,HA110-120.pdfنقشه فونداسيون چيلرهاي هوائي با کمپرسور اسکرو 110 و 120 تن (سايز 277KB)
30HC,HA140.pdfنقشه فونداسيون چيلرهاي آبي و هوائي با کمپرسور اسکرو 140 تن (سايز 275KB)
مشخصات فني و عمومي
30HRP-spec921128.pdfمشخصات فني و عمومي چيلرهاي آب خنک سري 30HRP
30HSP-spec921128.pdfمشخصات فني و عمومي چيلرهاي هوا خنک سري 30HSP
30HC-spec930819.pdfمشخصات فني و عمومي چيلرهاي اسکرو آب خنک سري 30HC
30HA-spec930819.pdfمشخصات فني و عمومي چيلرهاي اسکرو هوا خنک سري 30HA
30XD-spec930814.pdfمشخصات فني و عمومي چيلرهاي يکپارچه هوائي سري 30XD
ساير مستندات
PM1.pdfفرمهاي بازديد دوره اي چيلرهاي سري 30HR
30XD-PM.pdfدستورالعمل بازديد دوره اي چيلرهاي يکپارچه هوائي سري 30XD
PM3.pdfدستورالعمل بازديد دوره اي چيلرهاي با کمپرسور اسکرو سري 30HC,HA
Liquid Chiller PreInstallation Check List.pdfچک ليست راه اندازي چيلرهاي تراکمي با کندانسور آبي
30XD Pre Installation Checklist.pdfچک ليست راه اندازي چيلرهاي تراکمي با کندانسور هوايي يکپارچه
30HA, 30HS Pre Installation Checklist.pdfچک ليست راه اندازي چيلرهاي تراکمي بدون کندانسور (مناسب کار با کندانسورهاي هوائي مجزا)

بازگشت به بالا