جستجو  
به سایت شرکت سرما آفرین خوش آمدید
 
        
خبر/
...اطلاعيه درخواست تکميل مشخصات سهامداران ...
اطلاعيه
 
نظر به اينکه بر اساس مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 10/01/94 و هيئت مديره مورخ 29/01/94 سرمايه شرکت از مبلغ 74 ميليارد ريال به 148 ميليارد ريال افزايش يافته است و شرکت در نظر دارد گواهينامه حق تقدم خريد سهام را صادر و به نشاني سهامداران ارسال نمايد لذا از کليه سهامداران محترم درخواست مي شود مشخصات کامل خود را طبق فرم نمونه پيوست تکميل و از طريق زير به اين شرکت ارسال نمايند
 
پست الکترونيکي: info@ssi.co.ir
فاکس : 88762033
آدرس : خيابان خرمشهر غربي شماره 194 طبقه سوم کدپستي 44916-15337 
 
 
 
 

بازگشت به بالا